Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29paxdziernika 2015 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Strzelińskim w zakresie realizacji projektu pn.:"Remont drogi powiatowej nr 3057D" od skrzyżowania z drogą wojewoódzką nr 396 do skrzyzowania z drogą gminną nr 117413D oraz zabepzieczenia na ten cel środków w budżecie Gminy Wiązów na rok 2016.

2015-11-03 09:15:30
Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 paxdziernika 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Osycha na działóalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów.

2015-11-03 09:10:28
Uchwała nr XI/105/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 paxdziernika 2015 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelinie na kadencję od 2016r. do 2019r.

2015-11-03 09:08:39
Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Księżyce.

2015-11-03 09:08:20
Uchwała nr XI/104/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

2015-11-03 09:05:15
Uchwała nr XI/103/2015 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 29 paxdziernika 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiazów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2015-11-03 09:04:58
Uchwała nr XI/102/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 paxdziernika 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/76/2015 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso

2015-11-03 09:04:43
Uchwała nr XI/101/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie Wieloletniwj Prognozy Finansowej Gminy Wiazów na lata 2015-2025.

2015-11-03 09:04:15
Uchwała nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2015 rok

2015-11-03 08:50:22