Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR VII/71/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie oddania Sekcji wędkarskiej „KARP” w użyczenie na okres 10 lat stawu usytuowanego się na części działki nr 102/11 o pow.1,00 ha obręb Wawrzęcice.

2015-07-02 11:16:42
UCHWAŁA NR VII/70/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Jaskółowskiego-Borysowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów.

2015-07-02 11:16:12
UCHWAŁA NR VII/69/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXV/220/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki nadawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawanych nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów

2015-07-02 11:15:37
UCHWAŁA NR VII/68/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXV/222/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie

2015-07-02 11:15:08
UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2015-07-02 11:14:28
UCHWAŁA NR VII/66/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

2015-07-02 11:13:59
UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2015-07-02 11:13:25
UCHWAŁA NR VII/64/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2014 rok.

2015-07-02 11:12:54
UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2015 rok.

2015-07-02 11:12:17
UCHWAŁA NR VII/63/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015-2025

2015-07-02 11:10:01