Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/07 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-05-09 09:44:06
Zarządzenie nr 4/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


2008-10-29 16:20:04
Zarządzenie nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji publicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów na żądanie stron postępowania administracyjnego oraz sposobu uiszczania opłat.


2008-10-29 16:18:29
Zarządzenie nr 17/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie powołania składu Komisji Opiniującej dotyczącej współpracy wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.


2008-10-29 16:17:25
Zarządzenie nr.19/07 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Witowicach.


2008-10-29 16:16:20
Zarządzenie nr. 23/07 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zarządza, co następuje:


2008-10-29 16:15:01
Zarządzenie nr. 34/07 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-29 16:12:53
Zarządzenie nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Witowicach.


2008-10-29 16:11:42
Zarządzenie nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora i pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie .


2008-10-29 16:09:00
Zarządzenie nr 61/07 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Witowicach.


2008-10-29 16:07:56