Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych
2008-10-30 12:09:30
Na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK”,

Na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK”,
2008-10-30 12:08:33
Przebudowa więźby dachowej świetlicy wiejskiej w Starym Wiązowie.

Przebudowa więźby dachowej świetlicy wiejskiej w Starym Wiązowie.
2008-10-30 12:03:05
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych
2008-10-30 12:02:11
Przetargi : Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Wiązowie Napisany przez kucyk 2008/2/1 23:08:11 (308 odsłon) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.: “Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Wiązowie” Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego I. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Wiązów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy pl. Wolności 37 57 – 120 Wiązów pow. strzeliński woj. dolnośląskie Osoby upoważnione do kontaktów: 1. Bogdan Sokołowski tel.: 71 393 11 36, 71 393 10 95 w. 14 E-mail: bogdan.sokolowski@wiazow.pl 2. Witold Woźny tel.: 71 393 11 36, 71 393 10 95 w. 14 E-mail: witold.wozny@wiazow.pl Adres strony internetowej, na której dostępna jest „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wiazow.pl/bip1 II. Rodzaj zamówienia Usługi projektowe III. Tryb postępowania Przetarg nieograniczony IV. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.:“Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Wiązowie” V. Warunki udziału w postępowaniu: 1. udokumentowanie wykonania co najmniej trzech dokumentacji projektowych związanej z budową kanalizacji sanitarnych na obszarach zurbanizowanych; 2. posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia; 3. nie podleganie wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zaakceptowany wzór umowy; 2. Oferta wykonawcy; 3. Wykaz zrealizowanych zadań; 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że oferent prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert; 7. Zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert; 8. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. Dotyczy spółek cywilnych oraz tych podmiotów, które złożą ofertę wspólną (tzw. konsorcjum). VII. Kryteria oceny ofert Cena – waga 100 % VIII. Terminy Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Data: 14 lutego 2008 r. Godzina: 900 Data: 14 lutego 2008 r. Godzina: 1000 Termin związania ofertą: 30 dni od daty wpływu ofert tj.: do 15 marca 2008 r. IX. Informacje dodatkowe Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. X. Miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy, pl. Wolności 37, 57 – 120 Wiązów, pokój nr 11 – Sekretariat. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej Podmiot udostępniający informację: Wydział Infrastruktury i Rozwoju UMiG Osoba która wytworzyła informację: Bogdan Sokołowski Osoba która odpowiada za treść: Bogdan Sokołowski Osoba, która wprowadziła informację: Iwona Świrska Data wytworzenia i udostępnienia informacji: 01.02.2008 r. Strona do wydruku Wyślij znajomemu

Przetargi : Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Wiązowie Napisany przez kucyk 2008/2/1 23:08:11 (308 odsłon) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.: “Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Wiązowie” Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego I. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Wiązów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy pl. Wolności 37 57 – 120 Wiązów pow. strzeliński woj. dolnośląskie Osoby upoważnione do kontaktów: 1. Bogdan Sokołowski tel.: 71 393 11 36, 71 393 10 95 w. 14 E-mail: bogdan.sokolowski@wiazow.pl 2. Witold Woźny tel.: 71 393 11 36, 71 393 10 95 w. 14 E-mail: witold.wozny@wiazow.pl Adres strony internetowej, na której dostępna jest „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wiazow.pl/bip1 II. Rodzaj zamówienia Usługi projektowe III. Tryb postępowania Przetarg nieograniczony IV. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.:“Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Wiązowie” V. Warunki udziału w postępowaniu: 1. udokumentowanie wykonania co najmniej trzech dokumentacji projektowych związanej z budową kanalizacji sanitarnych na obszarach zurbanizowanych; 2. posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia; 3. nie podleganie wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zaakceptowany wzór umowy; 2. Oferta wykonawcy; 3. Wykaz zrealizowanych zadań; 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że oferent prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert; 7. Zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne – za aktualne będą uznawane takie, których data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem do składania ofert; 8. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. Dotyczy spółek cywilnych oraz tych podmiotów, które złożą ofertę wspólną (tzw. konsorcjum). VII. Kryteria oceny ofert Cena – waga 100 % VIII. Terminy Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Data: 14 lutego 2008 r. Godzina: 900 Data: 14 lutego 2008 r. Godzina: 1000 Termin związania ofertą: 30 dni od daty wpływu ofert tj.: do 15 marca 2008 r. IX. Informacje dodatkowe Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. X. Miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy, pl. Wolności 37, 57 – 120 Wiązów, pokój nr 11 – Sekretariat. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej Podmiot udostępniający informację: Wydział Infrastruktury i Rozwoju UMiG Osoba która wytworzyła informację: Bogdan Sokołowski Osoba która odpowiada za treść: Bogdan Sokołowski Osoba, która wprowadziła informację: Iwona Świrska Data wytworzenia i udostępnienia informacji: 01.02.2008 r. Strona do wydruku Wyślij znajomemu
2008-10-30 12:00:12
Dożywianie uczniów w szkołach w Jaworowie, Wawrzyszowie, Witowicach,Wiązowie

Dożywianie uczniów w szkołach w Jaworowie, Wawrzyszowie, Witowicach,Wiązowie
2008-10-30 11:56:34
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i s

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i s
2008-10-30 11:55:29
Budowa drogi w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wiązowie

Budowa drogi w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wiązowie
2008-10-30 11:49:21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
2008-10-30 11:48:21
O przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

O przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych
2008-10-30 11:47:14