Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XLVI/296/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/260/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 
2014-03-05 10:41:17
UCHWAŁA NR XLVI/295/2014 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok

 
2014-03-05 10:38:15
Uchwała nr XLVI/294/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok

 
2014-03-05 10:36:24
UCHWAŁA NR XLVI/293/2014 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej

 
2014-03-05 10:35:31
UCHWAŁA NR XLVI/292/2014 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 
2014-03-05 10:34:52
Uchwała Nr XLVI/291/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2014 roku w spawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
2014-03-05 10:34:04