Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXV/225/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Wiązów" na lata 2008-2013 zmienionej kolejnymi uchwałami : nr XXVIII/226/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku, nr XLVII/338/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2010 roku, nr LVII/171/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 listopada 2012 roku

 
2013-04-03 14:18:42
Uchwała nr XXXV/224/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zamiany nieruchomości

 
2013-04-03 14:15:24
Uchwała nr XXXV/223/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Witowicach

 Uchwała nr XXXV/223/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Witowicach
2013-04-03 14:09:39
Uchwała nr XXXV/222/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielnia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie

 
2013-04-03 14:05:19
Uchwała nr XXXV/221/2013 RMiG Wiązów w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym

 
2013-04-03 14:00:43
Uchwała nr XXXV/220/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki nadawania nauczycielom dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przynawanych nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowezasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów

 
2013-04-03 13:35:36
Uchwała nr XXXV/219/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmieny uchwały nr XIX/117/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

 
2013-04-03 13:32:31
Uchwała nr XXXV/218/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opiekii nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wiązówna 2013 rok

 
2013-04-03 13:27:46
Uchwała nr XXXV/217/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą" Zakład Gospodarki Komunalnej Wiązów"

 
2013-04-03 13:24:56
Uchwała nr XXXV/216/2013 RMiG Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Wiązów

 
2013-04-03 13:23:03