Koncesje alkoholowe 

 
 ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY  

Wymagane dokumenty:

1.wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocnictw ich imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu sprzedaży,
f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
6. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w przypadku kontynuacji sprzedaży.

OPŁATY:

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1.525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2.525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3.210 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłata o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa  wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu  wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
Jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej. na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Nr rachunku Urzędu Miasta i Gminy w Wiązowie:
Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział w Wiązowie nr: 91 9585 0007 0040 0400 1544 0003

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, pokój nr 11
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Spraw Obywatelskich
mgr Katarzyna Dolik
tel. 071 39 311 36, wew. 39

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Wiązowie w terminie 7 dni od daty doręczenia.
O decyzji przysługuje stronie zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Wiązowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych (22.5 KB)

      Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010  (57.6 KB)

 

Liczba odwiedzin : 2108
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Dolik
Czas wytworzenia: 2008-10-27 16:39:25
Czas publikacji: 2008-10-27 16:39:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak