ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Rozporządzenie nr 16 z dnia 1 grudnia 2006r.

ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych  

Na podstawie art. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania:

1) materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów,

2) wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych,przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych - w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

§2

Osoby naruszające zakaz opisany w § l podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.

§3

Przepis §1 nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych w pkt. 1-2 przedmiotów następuje na zasadach i warunkach wynikających z wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 909)

§4

Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i obowiązuje do dnia 11 lutego 2007 r

 

Liczba odwiedzin : 2016
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Górska
Czas wytworzenia: 2008-10-27 16:44:22
Czas publikacji: 2008-10-27 16:44:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak