Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała III/26/2006 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Wiązów


2008-10-29 11:11:30
Uchwała III/25/2006 w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Inicjatyw społeczno Gospodarczych w Strzelinie


2008-10-29 11:10:51
Uchwała III/24/2006 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów do podpisywania deklaracji służbowych Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-29 11:08:54
Uchwała III/23/2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego oraz uchylenia uchwały nr XXVIII/279/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej.


2008-10-29 11:07:55
Uchwała III/22/2006 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.


2008-10-29 11:06:45
Uchwała III/21/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007


2008-10-29 11:05:55
Uchwała III/20/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007


2008-10-29 11:04:37
Uchwała III/19/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązowie


2008-10-29 11:03:25
Uchwała III/18/2006 w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków


2008-10-29 11:02:35
Uchwała III/17/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków


2008-10-29 11:01:06